Full Standings

Finish Bowler's Name Location MatchPlay Average Money
7 Shusaku Asato Gifu, Japan 20- 11- 1 214.69 5800.00
13 Daisuke Yoshida Aichi, Japan 20- 12- 0 209.50 3110.00
18 Cho Young Seon Korea 14- 18- 0 206.59 1990.00
19 Manae Kameshima Wakayama, Japan 15- 17- 0 205.16 1905.00
21 Koichi Takahashi Hokkaido, Japan 15- 17- 0 202.53 1740.00
22 Shogo Wada Wakayama, Japan 16- 16- 0 201.38 1660.00
23 Yuki Akiyoshi Chiba, Japan 15- 17- 0 200.25 1575.00
24 Mayumi Naito Aichi, Japan 16- 16- 0 195.91 1490.00
25 Yang Hyeong Kyoo Aichi, Japan 15- 17- 0 196.47 1410.00
26 Ryogo Tsurumi Kanagawa, Japan 12- 20- 0 196.94 1325.00
27 Takashi Yamazaki Aichi, Japan 8- 23- 1 197.53 1240.00
28 Naoshi Ishimine Nagano, Japan 12- 20- 0 191.16 1160.00
29 Takashi Fujimura Shizuoka, Japan 12- 20- 0 190.84 1075.00
30 Miku Urano Chiba, Japan 9- 21- 2 192.47 995.00
31 Yumi Nakajima Chiba, Japan 11- 21- 0 188.25 910.00
32 Hiroko Shimizu Chiba, Japan 5- 27- 0 189.13 830.00
AS OF: 1/17/2015 12:18 AM